Python ตอนที่ 16 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชนิด String

Python มี built-in methods สำหรับจัดการกับข้อมูลชนิด String จำนวนมาก ในบทความนี้จะแนะนำสักเล็กน้อย

เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ โดยใช้เมธอด upper() ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดในสตริง จะถูกแปลงให้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

str = "Python Is Fantastic"

print(str.upper())

เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้กลายเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ โดยใช้เมธอด lower() โดยผลลัพธ์ที่ได้ ตัวอักษรทั้งหมดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

str = "PYTHON IS FANTASTIC"

print(str.lower())

ลบช่องว่าง Whitespace ด้านหน้าและด้านหลังสตริง

Whitespace คือช่องว่างที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของข้อความ บ่อยครั้งที่เราเผลอเคาะ Spacebar เวลาพิมพ์ข้อความ อาจทำให้เกิด Whitespace ดังกล่าวได้

แต่เราสามารถลบ Whitespace ที่ว่านั้นได้ โดยการใช้เมธอด strip()

str = " Python Is Fantastic "

print(str.strip())

การแทนที่ข้อความในสตริง

เราสามารถแทนที่ข้อความใด ๆ ภายในสตริง ด้วยข้อความอื่น ๆ ได้ โดยใช้เมธอด replace()

str = "Python Is Fantastic"

print(str.replace("Fantastic", "Very Good"))
  • บรรทัดที่ 3 ใช้เมธอด replace() ให้แทนที่คำว่า Fantastic ด้วยคำว่า Very Good

การแบ่งคำในสตริง

ถ้าในสตริงมีสัญลักษณ์แบ่งข้อความที่ชัดเจน เช่น เครื่องหมายคอมม่า หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดก็ตาม เราสามารถแบ่งข้อความเหล่านั้นออกเป็นชุด ๆ ได้ โดยการใช้เมธอด split() ซึ่งข้อความที่ถูกแบ่งเรียบร้อยแล้ว จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อมูลประเภท List ซึ่งเราสามารถเอาไปใช้งานต่อได้

str = "Python, Swift, Dart, Java, C#, PHP"

print(str.split(","))
str = "Python Swift Dart Java C# PHP"

print(str.split(" "))

สำหรับเมธอดอื่น ๆ สามารถศึกษาได้ที่ String Methods