เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 44 ตรวจสอบว่าอักขระใน String เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 44 ตรวจสอบว่าอักขระใน String เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric()

เมธอด isnumeric() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงทั้งหมดเป็นตัวเลข 0-9 หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False โดยที่ตัวเลขยกกำลัง เช่น ² และ ¾ จะถูกพิจารณาว่าเป็นตัวเลขด้วย

เมธอด isnumeric() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isnumeric()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isnumeric()

a = "\u0030" # รหัส unicode ของตัวเลข 0
b = "\u00B2" # รหัส unicode ของตัวเลขยกกำลัง 2
c = "2IN1"
d = "9999"

print(a.isnumeric())  # True
print(b.isnumeric())  # True
print(c.isnumeric())  # False
print(d.isnumeric())  # True
 • บรรทัดที่ 6 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “\u0030” เป็นรหัส unicode ของตัวเลข 0
 • บรรทัดที่ 7 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “\u00B2” เป็นรหัส unicode ของตัวเลขยกกำลัง 2
 • บรรทัดที่ 8 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “2IN1” มีตัวอักษรปนอยู่
 • บรรทัดที่ 9 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “9999” เป็นตัวเลขทั้งหมด

เขียนโปรแกรมภาษา Python