ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 71 การเข้าถึงข้อมูลใน List ด้วย loop

เขียนโปรแกรมภาษา Python

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 71 การเข้าถึงข้อมูลใน List ด้วย loop

เราสามารถวนลูปเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวใน List ได้หลากหลายวิธี

ลูป for

การใช้ลูป for จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลใน List ตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้าย

smartphone = ["Samsung", "Apple", "Oppo", "Vivo"]
for x in smartphone:
  print(x)
 • บรรทัดที่ 2 ใช้ลูป for วนลูปเข้าถึงข้อมูลในตัวแปร smartphone ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย

Samsung
Apple
Oppo
Vivo

เราสามารถวนลูปเข้าถึงข้อมูลใน List ด้วยการระบุหมายเลขอินเด็กซ์ โดยการใช้ฟังก์ชัน range() ร่วมกับ len() ก็ได้เช่นกัน

smartphone = ["Samsung", "Apple", "Oppo", "Vivo"]
for i in range(len(smartphone)):
  print(smartphone[i])
 • บรรทัดที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน len() เพื่อระบุจำนวนข้อมูลในลิสต์แล้วเข้าถึงข้อมูลทีละตัวตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย

Samsung
Apple
Oppo
Vivo

ลูป while

นอกจากลูป for แล้ว เรายังสามารถใช้ลูป while เข้าถึงข้อมูลใน List ได้ด้วย

smartphone = ["Samsung", "Apple", "Oppo", "Vivo"]
i = 0
while i < len(smartphone):
  print(smartphone[i])
  i = i + 1
 • บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน len() เพื่อระบุจำนวนข้อมูลในลิสต์แล้วเข้าถึงข้อมูลทีละตัวตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย
 • บรรทัดที่ 5 เพิ่มตัวแปร i ขึ้นทีละ 1 ในทุก ๆ รอบ

Samsung
Apple
Oppo
Vivo

การใช้งาน List Comprehension

List Comprehension ก็คือการใช้ลูป for แบบสั้น ทำให้โค้ดกระชับขึ้น

smartphone = ["Samsung", "Apple", "Oppo", "Vivo"]
[print(x) for x in smartphone]

Samsung
Apple
Oppo
Vivo