Python ตอนที่ 55 ตรวจสอบว่า String ลงท้ายด้วยข้อความที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด endswith()

เมธอด endswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า สตริงนั้น ๆ ลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือข้อความที่ระบุหรือไม่ โดยจะคืนค่าเป็น True หรือ False มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.endswith(value, start, end)

เมธอด endswith() มีพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ

  • value คือค่าที่จะใช้ตรวจสอบสตริง (ต้องระบุ)
  • start คือ ตัวเลขระบุลำดับตัวอักษรที่จะให้เริ่มค้นหาในสตริง (ไม่ระบุก็ได้) ค่าเริ่มต้นเป็น 0
  • end คือ ตัวเลขระบุลำดับตัวอักษรตัวสุดท้ายที่จะให้ค้นหาในสตริง (ไม่ระบุก็ได้) ค่าเริมต้นคือตำแหน่งตัวอักษรตัวสุดท้ายในสตริง

ตัวอย่างการใช้เมธอด endswith() แบบไม่ระบุค่า start และ end

mytext = "Python is great. I love Python."

result = mytext.endswith("Python")

print(result)   # False

จากตัวอย่าง จะเป็นการค้นหาคำที่ระบุในสตริง ตั้งแต่ตัวอักษรตัวแรกไปจึงถึงตัวสุดท้าย ผลลัพธ์จะเป็น False เพราะสตริงไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่า Python (มี . ต่อท้าย)

ตัวอย่างการใช้เมธอด endswith() แบบระบุค่า start

mytext = "Python is great. I love Python."

result = mytext.endswith(".", 5)

print(result)   # True

จากตัวอย่าง จะเป็นการค้นหาคำที่ระบุในสตริง โดยเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรตัวที่ 5 ไปจนถึงตัวอักษรตัวสุดท้าย ผลลัพธ์จะเป็น True เพราะตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็น “.” จริงๆ

ตัวอย่างการใช้เมธอด endswith() แบบระบุพารามิเตอร์ครับทั้ง 3 ค่า

mytext = "Python is great. I love Python."

result = mytext.endswith(".", 5, 10)

print(result)   # False

จากตัวอย่าง จะเป็นการค้นหาคำที่ระบุในสตริงตั้งแต่ตัวอักษรที่ 5 ไปจนถึงตัวอักษรที่ 10 ผลลัพธ์จะเป็น False เพระตัวอักษรตัวที่ 10 ไม่ใช่ “.”