การใช้งานฟังก์ชัน TODAY ใน Excel

Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ โดยจะเริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) เป็นวันแรก คือมีเลขลำดับเป็น 1 นั่นเอง

ฟังก์ชัน TODAY จะคืนค่าเป็นเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน (นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้ เป็นวันที่ 1 ต.ค. 2566 ฟังก์ชัน TODAY จะคืนค่ากลับมาเป็น 45200 เพราะวันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นวันที่ 45200 นับจากวันที่ 1 ม.ค. 2443 (ค.ศ. 1900) นั่นเอง

รูปแบบการใช้งาน

=TODAY()

ฟังก์ชัน TODAY ไม่มีอากิวเมนต์

รูปแบบการแสดงผล

เมื่อใช้ฟังก์ชัน TODAY

  • ถ้ากำหนดรูปแบบเซลล์เป็น General หรือ Number จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข เช่น 45200
  • ถ้ากำหนดรูปแบบเซลล์เป็น Date จะได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ เช่น 1/10/2023

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการนำฟังก์ชัน TODAY ไปคำนวณ หรือใช้งานร่วมกับฟังก์ชันอื่น ๆ

=TODAY() + 10

ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอนาคตนับจากวันปัจจุบัน 10 วัน (อีก 10 วันข้างหน้า)

=TODAY() - 10

เอาวันปัจจุบันไปลบ 10 ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอดีต ย้อนหลัง 10 วัน

=YEAR(TODAY())

ได้ผลลัพธ์เป็นปี ค.ศ. ของวันปัจจุบัน (ต้องกำหนดรูปแบบเป็น General)