ตัดเอาเฉพาะข้อมูลด้านซ้ายของเซลล์ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน LEFT()

ถ้าเราต้องการข้อมูลเพียงบางส่วนจากเซลล์ เช่น ต้องการข้อมูล 4 ตัวอักษรแรกของเซลล์ เราสามารถใช้ฟังก์ชัน LEFT() มาช่วยในการตัดเอาข้อความเฉพาะด้านซ้ายของเซลล์ได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

LEFT(text, [num_chars])
  • text คือ เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ต้องการดึงเอาข้อความออกมา
  • num_chars คือ จำนวนของตัวอักษรที่ต้องการ (ไม่ระบุก็ได้ ค่าเริ่มต้นเป็น 1)

ตัวอย่างการใช้งาน

จากภาพตัวอย่าง รหัสพนักงาน 4 ตัวแรก เป็นปีที่เข้าทำงาน เราต้องการดึงเอาข้อมูล 4 ตัวแรกนี้ไปไว้ในคอลัมน์ ปีที่เข้าทำงาน สามารถทำได้ดังนี้

เขียนสูตรที่เซลล์ E2 ดังนี้

=LEFT(B2,4)

จากสูตร เป็นการใชัฟังก์ชัน LEFT() ไปดึงเอาข้อความจากเซลล์ B2 โดยเอามาแค่ 4 ตัวแรกเท่านั้น

ผลลัพธ์

เมื่อคลิกลากคัดลอกสูตรก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

ตัดเอาเฉพาะข้อมูลด้านซ้ายของเซลล์ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน LEFT()