Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

เมธอด copy() ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลทั้งหมดในลิสต์ไปเก็บไว้ในตัวแปรอื่น โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นลิสต์ที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

list.copy()

ตัวอย่าง

car = ["Toyota", "Handa", "Mitsubishi"]
mycar = car.copy()
print(mycar)
  • บรรทัดที่ 2 สั่งให้คัดลอกตัวแปร car ซึ่งเก็บข้อมูลประเภทลิสต์ ด้วยเมธอด copy() แล้วเอามาเก็บไว้ในตัวแปร mycar

ผลลัพธ์ ตัวแปร mycar จะมีข้อมูลเหมือนกันกับตัวแปร car

[‘Toyota’, ‘Handa’, ‘Mitsubishi’]