Python ตอนที่ 60 แปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด capitalize()

เมธอด capitalize() เป็นเมธอดของ string ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.capitalize() 

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องระบุพารามิเตอร์ใด ๆ ดังนี้

mytext = "hello my friends."

x = mytext.capitalize()

print (x) 

ผลลัพธ์

แต่ถ้าในสตริงของเรามีประโยครวมกันอยู่หลายประโยค เพียงประโยคแรกเท่านั้นที่จะถูกแปลงให้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จะไม่มีผลกับประโยคถัด ๆ ไป เช่น

mytext = "hello my friends. welcome to my world."

x = mytext.capitalize()

print (x) 

หรือถ้าสตริงของเราขึ้นต้นด้วยตัวเลข ก็จะไม่มีการแปลงตัวอักษรตัวใดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกัน ดังตัวอย่าง

mytext = "300 is price of this product."

x = mytext.capitalize()

print (x)