Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 46 ตรวจสอบว่า String เป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 46 ตรวจสอบว่า String เป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier()

ตรวจสอบว่า String เป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 46 ตรวจสอบว่า String เป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier()

เมธอด isidentifier() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็น valid identifier หรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False

สตริงที่จะเป็น valid identifier ได้นั้น จะต้องเป็นสตริงที่ประกอบด้วยตัวอักษร (a-z) และ (0-9) หรือ underscores (_) เท่านั้น

นอกจากนั้น valid identifier จะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข และต้องไม่มีช่องว่าง (Space) อยู่ด้วย

เมธอด isidentifier() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isidentifier() 

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isidentifier()

a = "Python"
b = "Python2020"
c = "Python_Language"
d = "Python Language"
e = "2IN1"

print(a.isidentifier())   # True
print(b.isidentifier())   # True
print(c.isidentifier())   # True
print(d.isidentifier())   # False
print(e.isidentifier())   # False
 • บรรทัดที่ 7 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Python” เป็นตัวอักษรทั้งหมด เป็น Valid Identifier
 • บรรทัดที่ 8 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Python2020” เป็นตัวอักษรตามด้วยตัวเลข เป็น Valid Identifier
 • บรรทัดที่ 9 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Python_Language” เป็นตัวอักษรที่มีอันเดอร์สกอร์ปนอยู่ เป็น Valid Identifier
 • บรรทัดที่ 10 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “Python Language” มีช่องว่าง (Space) ปนอยู่ ไม่เป็น Valid Identifier
 • บรรทัดที่ 11 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “2IN1” ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ไม่เป็น Valid Identifier