JavaScript Variables ตัวแปรในภาษาจาวาสคริปต์

ตัวแปร คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เก็บค่าข้อมูล เช่น ตัวแปร a เก็บค่าตัวเลข 10 ตัวแปร b เก็บค่าความจริง true เป็นต้น

var x = 10;
var y = 20;
var z = x + y;

จากโค้ดตัวอย่าง

 • ตัวแปร x เก็บค่าตัวเลข 10
 • ตัวแปร y เก็บค่าตัวเลข 20
 • ตัวแปร z เก็บค่าตัวเลข 30 (เป็นผลมาจากการบวกค่าในตัวแปร x และ y)

JavaScript Identifiers

ตัวแปรในภาษา JavaScript จะต้องกำหนดด้วยชื่อที่เจาะจง ซึ่งจะเรียกว่า identifier ซึ่งชื่อดังกล่าวอาจจะเป็นตัวอักษรตัวเดียว เช่น a, b, c, d หรือคำที่มีความหมาย เช่น name, sirname, age เป็นต้น

กฎโดยทั่วไปของการตั้งชื่อตัวแปร มีดังนี้

 • ชื่อตัวแปรสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย _ (underscores) และเครื่องหมาย $ (dollar signs)
 • ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
 • ชื่อตัวแปรสามารถขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย _ (underscores) หรือเครื่องหมาย $ (dollar signs) ได้ แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
 • ชื่อตัวแปรเป็น case sensitive คือตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ จะถือว่าเป็นคนละตัวกัน
 • ห้ามนำ Reserved words มาตั้งเป็นชื่อตัวแปร

การกำหนดค่าให้กับตัวแปร

ในจาวาสคริปต์ จะใช้เครื่องหมายเท่ากับ = สำหรับกำหนดค่าให้กับตัวแปร ไม่ใช่เปรียบเทียบตัวแปร เช่น

var a = 10;
var b;
b = a + 40;
var c = b;

ข้อมูลประเภทตัวและสตริงใน JavaScript

ข้อมูลประเภทตัวเลข สามารเขียนลงไปตรง ๆ ได้เลย เช่น 100, 200.50 ส่วนข้อมูลประเภทสตริง จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย double quotes " " หรือ single quote ' ' เช่น

var name = "John Swift";
var age = 40;

การประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript

การประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript จะใช้คีย์เวิร์ด var ตามด้วยคำที่ต้องการให้เป็นตัวแปร และใช้เครื่องหมาย = สำหรับกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้น เช่น

var name;
name = "John Swift";
var age = 35;

เราสามารถประกาศตัวแปรหลายตัวไว้ภายในบรรทัดเดียวกันได้ โดยเริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด var ตามด้วยชื่อตัวแปร และคั่นตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , ) ดังนี้

var a, b, c, d;
var x = 10, y = 20, z = 30;

หรือจะเขียนแยกบรรทัดกันก็ได้ ดังนี้

var name = "John",
  sirname = "Swift",
  age = 35;

ตัวแปรที่ประกาศไว้แต่ยังไม่ได้กำหนดค่า จะมีค่าเป็น undefined โดยอัตโนมัติ เช่น

var a;			// a = undefined
var b = 10;		// b = 10