ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 10 ตัวแปรประเภท Global

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 10 ตัวแปรประเภท Global ตัวแปรแบบ Global คือตัวแปรใด ๆ ที่สร้างไว้นอกฟังก์ชัน ซึ่งจะสามารถเรียกใช้ได้ทั้งในฟังก์ชันและนอกฟังก์ชัน จะเห็นได้ว่า ตัวแปร quality สามารถเรียกใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกฟังก์ชัน…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 9 การแสดงค่าจากตัวแปร

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 9 การแสดงค่าจากตัวแปร ฟังก์ชัน print() เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงค่าจากตัวแปรใน Python เราสามารถใช้ฟังก์ชัน print() แสดงค่าจากตัวแปรพร้อมกันทีละหลายตัว โดยคั่นตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , )…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 8 การกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละหลายตัว

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 8 การกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละหลายตัว นอกจากการกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละตัวตามปกติอย่างที่เราทำอยู่โดยทั่วไปในทุก ๆ ภาษาแล้ว Python ยังอนุญาตให้เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปลทีละหลาย ๆ ตัวพร้อมกันได้ โดยการประกาศตัวแปรหลาย ๆ ตัว โดยคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 7 การตั้งชื่อตัวแปร

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 7 การตั้งชื่อตัวแปร การตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Python จะตั้งชื่อสั้น ๆ ด้วยตัวอักษรตัวเดียว เช่น a, b, c ก็ได้ หรือจะตั้งเป็นชื่อยาว…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 6 ตัวแปร

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 6 ตัวแปร ตัวแปร คือคำหรือวลี หรือแม้แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว ที่ใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยส่วนใหญ่ ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ จะมีคำสั่งสำหรับประกาศตัวแปร เช่น…