ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 136 ดึงค่าข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด values()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 136 ดึงค่าข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด values() เมธอด values() ใช้สำหรับดึงข้อมูลส่วนที่เป็นค่า value ใน Dictionary ออกมา โดยจะคืนค่ากลับออกมาเป็น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update() เมธอด update() ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary โดยข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปสามารถเป็นข้อมูลแบบ Dictionary หรือข้อมูลชนิด Iterable…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 134 ดึงข้อมูลจาก Dictionary ด้วยเมธอด setdefault()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 134 ดึงข้อมูลจาก Dictionary ด้วยเมธอด setdefault() เราสามารถใช้เมธอด setdefault() เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary โดยระบุ key เป็นพารามิเตอร์ โดยจะได้ค่ากลับมาเป็นค่าของข้อมูลตาม…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 133 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด popitem()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 133 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด popitem() เมธอด popitem() จะลบข้อมูลลำดับสุดท้ายใน Dictionary ออกไป (ใน Python เวอร์ชันต่ำกว่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 132 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด pop()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 132 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลใน Dictionary ตามคีย์ที่ระบุ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นค่าของข้อมูลที่ถูกลบ (ตามคีย์ที่ระบุ) รูปแบบการใช้งาน…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 131 เมธอด keys() กับข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 131 เมธอด keys() กับข้อมูลประเภท Dictionary เมธอด keys() จะรีเทิร์นค่ากลับมาเป็น view object ซึ่งเก็บค่า keys ของ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 130 ใช้งานเมธอด items() กับ Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 130 ใช้งานเมธอด items() กับ Dictionary เมธอด items() จะรีเทิร์นค่ากลับมาเป็น view object ซึ่งภายในจะเก็บข้อมูลของ Dictionary แบบจับคู่…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 129 เข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด get()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 129 เข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด get() เราสามารถใช้เมธอด get() เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ได้ โดยการระบุ key ที่ต้องการ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys() เราสามารถสร้าง Dictionary ด้วยเมธอ fromkeys() ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Dictionary ที่มี key…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 127 คัดลอกข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 127 คัดลอกข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด copy() ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดใน Dictionary สามารถทำได้โดยใช้เมธอด copy() โดยผลลัพธ์จะได้เป็น Dictionary อีกชุดหนึ่งที่มีข้อมูลเหมือน Dictionary…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 126 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด clear()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 126 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด clear() เราสามารถลบสมาชิกทั้งหมดใน Dictionary ได้โดยการใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดใน Dictionary ต้นทางจะถูกลบออกไป…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน ข้อมูลประเภท Dictionary สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท รวมถึง Dictionary ด้วย นั่นคือเราสามารถเก็บข้อมูลประเภท Dictionary ซ้อนกันได้ เรียกว่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 124 การคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 124 การคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary สามารถทำได้โดยใช้เมธอด copy() ผลลัพธ์ ตัวแปร myDict มีข้อมูลเหมือนกันกับตัวแปร phone {‘brand’:…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 123 การวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 123 การวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary เราสามารถวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary ได้โดยการใช้ลูป for แต่ค่าที่คืนกลับมาจะเป็น key ไม่ใช่ค่า value ดังตัวอย่าง ผลลัพธ์…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 122 การลบข้อมูลใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 122 การลบข้อมูลใน Dictionary เราสามารถลบข้อมูลออกจาก Dictionary ได้หลายวิธีด้วยกัน เมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหลับลบข้อมูลออกจาก Dictionary โดยการระบุ…