Excel Ribbon ริบบอนพื้นฐานของ Excel

Excel Ribbon ริบบอน คือแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดหรือกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งริบบอนใน Excel มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

แท็บ Home
แท็บ Home

Home คือแท็บที่รวบรวมกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานที่เราใช้กันบ่อย ๆ เช่น คัดลอก, วาง, จัดรูปแบบข้อความ, จัดตำแหน่ง เป็นต้น

แท็บ Insert
แท็บ Insert

Insert คือแท็บที่รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ เช่น แทรกตาราง, แทรกรูปภาพ, แทรกชาร์ท, แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นต้น

Ribbon Page Layout
แท็บ Page Layout

Page Layout คือแท็บเครื่องมือกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น เลือกชุดธีม, ขนาดของหน้ากระดาษ, การตั้งค่าการพิมพ์, ระยะขอบ เป็นต้น

Ribbon Formulas
แท็บ Formulas

Formulas คือแท็บเครื่องมือสำหรับการสร้างสูตรคำนวณ, การแทรกสูตร, การตรวจสอบสูตร เป็นต้น

Ribbon Data
แท็บ Data

Data คือแท็บรวบรวมกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการกับข้อมูลประเภทฐานข้อมูล เช่น จัดเรียงข้อมูล, กรองข้อมูล, นำเข้าข้อมูล, ส่งออกข้อมูล เป็นต้น

Ribbon Review
แท็บ Review

Review คือแท็บเครื่องมือด้านการตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจคำสะกด, การแปล เป็นต้น

Ribbon View
แท็บ View

View คือแท็บเครื่องมือจัดการมุมมองเอกสาร เช่น ซ่อนหรือแสดงแถบสูตร, การซูม, การเปลี่ยนมุมมองสมุทงาน เป็นต้น

แท็บ Help
แท็บ Help

Help คือแท็บเครื่องมือด้านการช่วยเหลือ

แท็บ ACROBAT
แท็บ ACROBAT

ACROBAT คือแท็บเครื่องมือการทำงานด้านไฟล์ PDF เช่น การสร้างไฟล์ PDF เป็นต้น