คำนวณอายุใน Excel นับจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน

ถ้าต้องการคำนวณอายุบุคคลว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่ นับจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยในการคำนวณอายุได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

DATEDIF(start_date,end_date,unit)
 • start_date คือ วันเริ่มต้น
 • end_date คือ วันสิ้นสุด
 • unit คือ หน่วยของผลลัพธ์ที่ต้องการ สามารถระบุได้ดังนี้
  • "Y" คืนค่าเป็นจำนวนปีแบบเต็ม
  • "M" คืนค่าเป็นจำนวนเดือนแบบเต็ม
  • "D" คืนค่าเป็นจำนวนวันแบบเต็ม
  • "MD" คืนค่าเป็นผลต่างระหว่างจำนวนวันใน start_date และ end_date โดยไม่สนใจเดือนและปีของวันที่ทั้งสองวัน
  • "YM" คืนค่าเป็นความผลต่างระหว่างเดือนใน start_date และ end_date
  • "YD" คืนค่าเป็นผลต่างระหว่างจำนวนวันของ start_date และ end_date โดยไม่สนใจปีของวันที่ทั้งสองวัน

ข้อมูลตัวอย่างของเราในบทความนี้เป็นดังนี้

จากข้อมูลตัวอย่างเราต้องการคำนวณอายุของแต่ละคนออกมาเป็นจำนวนปี เราจะเขียนสูตรที่เซลล์ C2 ดังนี้

=DATEDIF(B2, TODAY(), "Y")
 • B2 คือเซลล์ที่เก็บวันเกิด
 • TODAY() คือฟังก์ชันที่ใช้อ้างอิงถึงวัน เดือน ปี ปัจจุบัน
 • "Y" คือพารามิเตอร์ระบุรูปแบบผลลัพธ์ที่เราต้องการ ในตัวอย่างเราต้องการผลลัพธ์เป็นจำนวนปีแบบเต็ม

จากสูตร เราจะได้ผลลัพธ์เป็นอายุของคนแรกในรูปแบบ ปีแบบเต็ม

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ