คำนวณอายุงานของพนักงานใน Excel นับจากวันเริ่มงานถึงปัจจุบัน

ถ้าต้องการคำนวณอายุงานของพนักงาน นับจากวันที่เริ่มงานจนถึงวันปัจจุบัน ว่าแต่ละคนทำงานมาแล้วกี่ปี กี่เดือน กี่วัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยในการคำนวณได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

DATEDIF(start_date,end_date,unit)
 • start_date คือ วันเริ่มต้น
 • end_date คือ วันสิ้นสุด
 • unit คือ หน่วยของผลลัพธ์ที่ต้องการ สามารถระบุได้ดังนี้
  • "Y" คืนค่าเป็นจำนวนปีแบบเต็ม
  • "M" คืนค่าเป็นจำนวนเดือนแบบเต็ม
  • "D" คืนค่าเป็นจำนวนวันแบบเต็ม
  • "MD" คืนค่าเป็นผลต่างระหว่างจำนวนวันใน start_date และ end_date โดยไม่สนใจเดือนและปีของวันที่ทั้งสองวัน
  • "YM" คืนค่าเป็นผลต่างระหว่างเดือนใน start_date และ end_date
  • "YD" คืนค่าเป็นผลต่างระหว่างจำนวนวันของ start_date และ end_date โดยไม่สนใจปีของวันที่ทั้งสองวัน

ข้อมูลตัวอย่างของเราในบทความนี้เป็นดังนี้

จากตัวอย่าง เราต้องการรู้ว่าแต่ละคนทำงานมาแล้วกี่ปี กี่เดือน และกี่วัน สามารถคำนวณได้ดังนี้

คำนวนปี

เราจะเริ่มจากการคำนวณอายุงานเป็นปีก่อน โดยเขียนสูตรที่เซลล์ C3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, TODAY(), "Y")
 • B3 คือเซลล์ที่เก็บวันเริ่มงาน
 • TODAY() คือฟังก์ชันที่ใช้อ้างอิงถึงวันเดือนปีปัจจุบัน
 • "Y" คือพารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ ในที่นี้เราต้องการผลลัพธ์เป็นจำนวนปีแบบเต็ม

ทำการคัดลอกสูตรไปยังทุกเซลล์ก็ได้จะผลลัพธ์เป็นอายุงานในรูปแบบปีแบบเต็มตามที่ต้องการ

คำนวณเดือน

ต่อไปเราจะคำนวณเดือน โดยเขียนสูตรที่เซลล์ D3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, TODAY(), "YM")
 • "YM" คือพารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ ในตัวอย่างจะได้ผลลัพธ์เป็นผลต่างระหว่างเดือนในวันที่เริ่มงานกับวันปัจจุบัน

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังทุกเซลล์ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเดือน (ที่เป็นเศษจากการคำนวณปี)

คำนวณวัน

ต่อไปเราจะคำนวณวัน โดยเขียนสูตรที่เซลล์ E3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, TODAY(), "MD")
 • "MD" คือพารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ ในตัวอย่างจะได้ผลลัพธ์เป็นผลต่างระหว่างวัน ในวันที่เริ่มงานกับวันปัจจุบัน

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนวัน (ที่เป็นเศษจากการคำนวณเดือน)

มาถึงตรงนี้ เราก็จะได้อายุงานของพนักงานในรูปแบบ ปี เดือน วัน เรียบร้อยแล้ว