การหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel

การหาเปอร์เซ็นต์ ในโปรแกรม Microsoft Excel เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้สูตร เราสามารถเขียนสูตรคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นใน Excel ได้อย่างง่ายดาย

ในชีวิตประจำวัน เรามักจะได้เจอกับตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละอยู่บ่อย ๆ ซึ่งจะมาในรูปแบบของตัวเลขตามด้วยเครื่องหมาย % เช่น สินค้าชิ้นนี้ลดราคา 30% จากราคาเต็ม เราต้องซื้อสิ้นค้าชิ้นนั้นในราคาเท่าไหร่ หรือ เราต้องการหาว่า 50% ของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน จะมีกี่คน เป็นต้น

การหาเปอร์เซ็นต์ ของจำนวนใด ๆ ด้วย Excel

ถ้าเราต้องการหาค่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใด ๆ เช่น ต้องการรู้ว่า นักเรียน 250 คน จากนักเรียนทั้งหมด 1,000 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เราสามารถหาได้โดยเอา 100 ตั้ง หารด้วยจำนวนเต็ม (ในที่นี้คือ 1,000) แล้วก็คูณด้วยจำนวนจริง (ในที่นี้คือ 250) หรือจะเอาจำนวนจริงมาคูณด้วย 100 ก่อน แล้วค่อยเอาไปหารด้วยจำนวนเต็มก็ได้ จะได้ดังนี้

สูตรที่ 1 เอา 100 หารด้วยจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยจำนวนจริง

(100 ÷ จำนวนเต็ม) x จำนวนจริง

สูตรที่ 2 เอาจำนวนจริงคูณด้วย 100 แล้วค่อยเอาผลลัพธ์ไปหารด้วยจำนวนเต็ม

(จำนวนจริง x 100) ÷ จำนวนเต็ม

ตัวอย่าง เมื่อต้องการหาว่านักเรียน 250 คน จากทั้งหมด 1,000 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น ถ้าหาด้วยสูตรที่ 1 จะคำนวณดังนี้

(100 ÷ 1000) x 250

แต่ถ้าหาด้วยสูตรที่ 2 จะคำนวณดังนี้

(250 x 100) ÷ 1000

จากทั้ง 2 สูตรข้างต้น เราจะได้ผลลัพธ์เป็น 25 ซึ่งก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน 250 คน จากทั้งหมด 1,000 คนนั่นเอง

จากสูตรทั้ง 2 สูตรข้างต้น ถ้าเราต้องการนำมาเขียนสูตรเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ในโปรแกรม Microsoft Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน

สมมติว่าเรามีตารางแสดงห้องเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนที่เข้าเรียนดังภาพด้านบน และเราต้องการหาว่านักเรียนที่เข้าเรียนจริงในแต่ละห้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดในห้องนั้น ๆ เราสามารถเอาสูตรดังกล่าวข้างต้นมาคำนวณได้

จากตารางด้านบน จำนวนนักเรียนทั้งหมดอยู่ในคอลัมน์ B ส่วนนักเรียนที่เข้าเรียนจริงอยู่ในคอลัมน์ C และเราต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่เข้าเรียนจริงไว้ในคอลัมน์ D ถ้าเราจะเขียนสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนเที่เข้าเรียนจริงในห้อง 1 ซึ่งอยู่ในแถวที่ 2 สามารถเขียนสูตรได้ดังนี้

=(100/B2)*C2

หรือ

=(C2*100)/B2

ซึ่งทั้งสองสูตรจะได้ผลลัพธ์เท่ากัน

การเขียนสูตรหาค่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใด ๆ

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

การหาเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่เข้าเรียนจริง

การหาจำนวนจริงจากเปอร์เซ็นต์

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้วิธีหาค่าเปอร์เซ็นต์จากจำนวนจริงไปแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะมาฝึกหาค่าจำนวนจริงจากเปอร์เซ็นต์กันครับ

สมมติว่าเรามีตารางแสดงรายการสินค้าและราคาของสิ้นค้าชิ้นนั้น ๆ อยู่ และเราต้องการลดราคาสินค้าทุกชิ้น ชิ้นละ 20% และเราต้องการรู้ว่า สินค้าแต่ละชิ้นจะลดราคาเท่าไหร่ เราสามารถคำนวณได้โดยสูตรดังนี้

(เปอร์เซ็นต์ ÷ 100) x ราคาเต็ม

หรือ

(ราคาเต็ม x เปอร์เซ็นต์) ÷ 100

จากสูตร สมมติว่าสินค้าชิ้นหนึ่งราคาเต็ม 200 บาท เราต้องการลดราคา 20% ถ้าเราต้องการรู้ว่าสินค้าชิ้นนั้นจะลดราคาไปกี่บาท เราสามารถคำนวณได้ดังนี้

(20 ÷ 100) x 200

หรือ

(200 x 20) ÷ 100

ผลลัพธ์จะเป็น 40 ซึ่งเป็นราคาที่ต้องลดของสินค้าชินนั้นนั่นเอง ถ้าเราต้องการนำสูตรดังกล่าวไปใช้ในตาราง Excel เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ตารางแสดงรายการสินค้า

สมมติว่าเรามีตารางแสดงรายการสินค้าดังภาพด้านบน ราคาเต็มอยู่ที่คอลัมน์ B และราคาลด 20% อยู่ที่คอลัมน์ C ถ้าต้องการรู้ราคาลด 20% ของสินค้าชิ้นที่ 1 ซึ่งอยู่ในแถวที่ 2 เราสามารถเขียนเป็นสูตรใน Excel ได้ดังนี้

=(20/100)*B2

หรือ

=(B2*20)/100

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากันทั้ง 2 สูตร

การคำนวณหาราคาที่ลดจากเปอร์เซ็นต์

เมื่อคลิกลากเพื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ เราก็จะได้ราคาที่ลดของสินค้าครบทุกชิ้น

การหาราคาขายของสินค้าที่ลดจากเปอร์เซ็นต์

ถ้าเราต้องการทราบว่า ราต้องขายสินค้าชิ้นนั้นในราคาเท่าไร โดยการคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ที่ลด เราสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้

ราคาเต็ม - ((เปอร์เซ็นต์ ÷ 100) x ราคาเต็ม)

หรือ

ราคาเต็ม - ((ราคาเต็ม x เปอร์เซ็นต์) ÷ 100)

จากทั้ง 2 สูตรข้างต้น เรามีตารางสินค้าอยู่แล้ว ราคาเต็มอยู่ที่คอลัมน์ B และราคาลด 20% อยู่ที่คอลัมน์ C ถ้าต้องการรู้ราคาขายจริงของสินค้าชิ้นที่ 1 ซึ่งอยู่ในแถวที่ 2 เราสามารถเขียนเป็นสูตรใน Excel ได้ดังนี้

=B2-((20/100)*B2)

หรือ

=B2-((B2*20)/100)

ซึ่งทั้ง 2 สูตรข้างต้นนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

การเขียนสูตรเพื่อหาราคาขายหลังจากลดเป็นเปอร์เซ็นต์

ทำการคัดลอกสูตรไปใช้กับสินค้ารายการอื่น ๆ ให้เรียบร้อย จะได้ผลลัพธ์เป็นราคาขายสินค้าหลังจากลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว