วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยนำราคาสินค้ามาคูณด้วย 7 หาร 100 ก็คือ 7% นั่นเอง (ราคา x (7÷100))

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

ในประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี โดยที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยนำราคาสินค้ามาคูณด้วย 7 หาร 100 ก็คือ 7% นั่นเอง (ราคา x (7÷100)) เพียงแค่นี้ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ของสินค้าตามต้องการ

ถ้าเรามีข้อมูลราคาสินค้าอยู่ในตาราง Excel เราสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ง่าย ๆ โดยการเขียนสูตรสั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีข้อมูลสินค้าตามภาพด้านล่าง

ตารางแสดงรายการสินค้า

จากภาพตัวอย่างด้านบน เรามีราคาสินค้าอยู่ในตาราง Excel เป็นที่เรียบร้อย ถ้าต้องการหาค่า VAT 7% สามารถเขียนสูตรโดยการอ้างอิงเซลล์ที่เก็บราคาสินค้ามาคูณกับ 7% หรือ 7/100 จากภาพตัวอย่าง ราคาสินค้าของเราอยู่ที่คอลัมน์ C ถ้าเราต้องการหา VAT 7% ของสินค้ารายการที่ 1 ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ C แถวที่ 2 (C2) เราสามารถเขียนสูตรได้ว่า =C2*7% หรือ =C2*(7/100)

สูตรสำหรับคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ใน Excel

=C2*7%

หรือ

=C2*(7/100)

ซึ่งจากสูตรทั้ง 2 จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เมื่อเขียนสูตรในเซลล์แรกเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ เพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ตามต้องการ เราก็จะได้ค่า VAT ของสินค้าทุกรายการ

ผลลัพธ์การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ถ้าต้องการคำนวณราคาสุทธิ ก็สามารถเขียนสูตรเพื่อนำราคาสินค้ามาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลย จากตัวอย่าง ราคาสินค้าอยู่ที่คอลัมน์ C ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT อยู่ที่คอลัมน์ D เราจะเอาราคาสินค้ามาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการเขียนสูตรดังนี้

=C3+D3

หรือ

=SUM(C3:D3)

ซึ่งทั้งสองสูตรจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ดังภาพ

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ ทั้ง VAT 7% และราคาสุทธิ