Skip to content
หน้าแรก » การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็นเซ็นติเมตร นิ้ว มิลลิเมตร ใน Microsoft Word 2019

การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็นเซ็นติเมตร นิ้ว มิลลิเมตร ใน Microsoft Word 2019

การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็นเซ็นติเมตร นิ้ว มิลลิเมตร ใน Microsoft Word 2019

การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็นเซ็นติเมตร นิ้ว มิลลิเมตร ใน Microsoft Word 2019

เวลาที่เราทำงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word จะมีไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะให้เราได้ใช้งานที่ด้านข้างซ้าย และด้านบนของเอกสาร

ถ้าไม่มีไม้บรรทัดปรากฏขึ้นมาให้คลิกที่แท็บ View แล้วติ๊กถูกที่ Ruler

ซึ่งโดยปกติ ค่าเริ่มต้นของหน่วยวัดไม้บรรทัดจะเป็นหน่วย Inches (นิ้ว) แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นหน่วยอื่น เช่น เซ็นติเมตร ก็สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

  • คลิกที่เมนู File
  • คลิกที่ Options

จะปรากฏหน้า Word Options ขึ้นมา ให้คลิกที่ Advanced

ในส่วน Display ที่ตัวเลือก Show measurements in units of: ให้คลิกที่ดร็อปดาวน์ลิสต์ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ เช่น Inches (นิ้ว), Centimeters (เซ็นติเมตร), Millimeters (มิลลิเมตร) เป็นต้น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

ไม้บรรทัดจะถูกแสดงในหน่วยที่เราเลือกไว้ (ในตัวอย่างเลือกเป็น Centimeters (เซ็นติเมตร))

Tags: