Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 81 ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 81 ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index()

ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 81 ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index()

เมธอด index() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าค่าที่ระบุปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดในลิสต์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

list.index(element)
  • element คือค่าที่ต้องการค้นหา อาจจะเป็น string, number, list หรือข้อมูลอื่น ๆ ก็ได้

ตัวอย่าง

cars = ['Toyota', 'Honda', 'Suzuki']
x = cars.index("Honda")
print(x)
  • บรรทัดที่ 2 ค้นหาตำแหน่งของสมาชิกในลิสต์ cars ที่มีค่าเท่ากับ “Honda” ด้วยเมธอด index()

ผลลัพธ์จะเป็น 1 เพราะคำว่า “Honda” ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ 2 ในลิสต์ (เริ่มนับจาก 0)

เมธอด index() จะคืนค่าเป็นตำแหน่งของสมาชิกที่มีค่าตรงกับคำค้นหาที่ปรากฏเพียงครั้งแรกเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกที่มีค่าตรงกับคำค้นหามากกว่า 1 ก็ตาม ดังตัวอย่าง

cars = ['Toyota', 'Honda', 'Suzuki', 'Honda']
x = cars.index("Honda")
print(x)

จากตัวอย่าง ผลลัพธ์จะเป็น 1 เพราะเป็นตำแหน่งแรกที่เจอคำว่า “Honda” ถึงแม้จะมีคำเดียวกันนี้ถึง 2 ที่ก็ตาม