Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append()

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append() เมื่อสร้างข้อมูลประเภท List ขึ้นมาใช้งานแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List นั้นได้อีก ด้วยเมธอด append() โดยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน List มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…