ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 86 เรียงลำดับข้อมูลใน List ด้วยเมธอด sort()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 86 เรียงลำดับข้อมูลใน List ด้วยเมธอด sort() เมธอด sort() ใช้สำหรับเรียงลำดับข้อมูลในลิสต์ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ โดยค่าเริ่มต้น เมธอด sort() จะเรียงลำดับข้อมูลในลิสต์จากน้อยไปมาก…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 85 สลับลำดับข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด reverse()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 85 สลับลำดับข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด reverse() เมธอด reverse() ใช้สำหรับสลับลำดับข้อมูลในลิสต์แบบกลับด้าน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ข้อมูลในลิสต์จะเรียงลำดับแบบกลับด้าน [‘Benz’, ‘Suzuki’, ‘Honda’,…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 84 ลบข้อมูลที่ต้องการออกจากลิสต์ด้วยเมธอด remove()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 84 ลบข้อมูลที่ต้องการออกจากลิสต์ด้วยเมธอด remove() เมธอด remove() ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากลิสต์ โดยการระบุค่าที่ต้องการลบ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ [‘Toyota’, ‘Honda’, ‘Benz’]…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 83 ลบข้อมูลออกจากลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ระบุ ด้วยเมธอด pop()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 83 ลบข้อมูลออกจากลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ระบุ ด้วยเมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ระบุ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 82 เพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเมธอด insert()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 82 เพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเมธอด insert() เมธอด insert() ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 81 ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 81 ตรวจสอบตำแหน่งของค่าที่ระบุที่ปรากฏครั้งแรกในลิสต์ ด้วยเมธอด index() เมธอด index() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าค่าที่ระบุปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดในลิสต์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์จะเป็น 1 เพราะคำว่า “Honda”…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 80 เพิ่มข้อมูลจากลิสต์หนึ่งไปยังอีกลิสต์หนึ่งด้วยเมธอด extend()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 80 เพิ่มข้อมูลจากลิสต์หนึ่งไปยังอีกลิสต์หนึ่งด้วยเมธอด extend() เมธอด extend() ใช้สำหรับนำเอาข้อมูลสมาชิกในลิสต์หนึ่งไปต่อท้ายข้อมูลของอีกลิสต์หนึ่ง หรือนำเอาสมาชิกของข้อมูลประเภท iterable อื่น ๆ ไปต่อท้ายข้อมูลในลิสต์ปลายทาง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 79 นับจำนวนรายการในลิสต์ที่มีค่าตามที่ระบุด้วยเมธอด count()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 79 นับจำนวนรายการในลิสต์ที่มีค่าตามที่ระบุด้วยเมธอด count() เมธอด count() ใช้สำหรับนับจำนวนสมาชิกในลิสต์ที่มีค่าตามที่ระบุว่ามีจำนวนเท่าไหร่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์จะเป็น 2 เพราะมีคำว่า “Toyota” ปรากฏอยู่ในลิสต์…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy() เมธอด copy() ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลทั้งหมดในลิสต์ไปเก็บไว้ในตัวแปรอื่น โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นลิสต์ที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ตัวแปร…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 77 ลบข้อมูลใน List ด้วยเมธอด clear()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 77 ลบข้อมูลใน List ด้วยเมธอด clear() เมธอด clear() ใช้สำหรับลบข้อมูลทุกรายการออกจาก List มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ตัวแปร…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 76 เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 76 เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append() เมื่อสร้างข้อมูลประเภท List ขึ้นมาใช้งานแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List นั้นได้อีก ด้วยเมธอด append()…