ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 78 คัดลอก List ด้วยเมธอด copy() เมธอด copy() ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลทั้งหมดในลิสต์ไปเก็บไว้ในตัวแปรอื่น โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นลิสต์ที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ตัวแปร…