การเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมประชุมในโปรแกรม zoom

บางทีผู้ร่วมประชุมบางคนก็ตั้งชื่อแทนตัวเองแปลก ๆ ทำให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่

เราสามารถเปลี่ยนชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเพื่อให้ระบุตัวได้ชัดเจนว่าเป็นใคร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร โดยให้คลิกขวาภายในกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนนั้น แล้วคลิกเมนู Rename

ตั้งชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเสียใหม่ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

ชื่อของผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ใรกรอบวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้วใหม่ ทำให้รู้ว่าใครเป็นใคร

แต่ก็ต้องระวังและคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วย เพราะเมื่อเราทำการเปลี่ยนชื่อใครแล้ว คนอื่น ๆ ก็จะมองเห็นเช่นเดียวกัน