JavaScript Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์

JavaScript Syntax ก็คือกฎที่กำหนดระเบียบการจัดโครงสร้างของการเขียนโค้ด เช่น การประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร การประมวลผล เป็นต้น

การประกาศตัวแปร

ตัวแปร คือคำหรือตัวอักษรใด ๆ ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บค่าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าตัวเลข ค่าความจริง เป็นต้น

ในภาษา JavaScript ใช้คีย์เวิร์ด var สำหรับการประกาศตัวแปร และใช้เครื่องหมายเท่ากับ = สำหรับการกำหนดค่าให้ตัวแปรนั้น เช่น

var x;			// ประกาศตัวแปร x
x = 200;		// กำหนดค่าให้กับตัวแปร x
var y = true;	// ประกาศตัวแปรy พร้อมทั้งกำหนดค่าให้ด้วย

ตัวดำเนินการในภาษา JavaScript

ภาษาจาวาสคริปต์ใช้ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ arithmetic operators ( + - * / ) สำหรับประมวลผล เช่น

((5 + 6) * 7 / 10) - 100 

สำหรับการกำหนดค่า จะใช้ตัวดำเนินการ = เช่น

var x, y;
x = 5;
y = 6;

JavaScript เป็น Case Sensitive

ภาษาจาวาสคริปต์ ถือว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เป็นคนละตัวกัส ดังนั้น การใช้งานต้องระมัดระวัง เช่น การประกาศตัวแปรที่เป็นคำเดียวกันแต่เขียนด้วยตัวพิมพ์ต่างกัน จะถือว่าเป็นคนละตัวแปร เช่น

var name, Name;
Name = "สมพงษ์";
name = "สมศักดิ์";