HTML Styles การจัดรูปแบบสไตล์

ในภาษา HTML เราสามารถใช้แอททริบิวต์ style เพื่อกำหนดสไตล์ให้ตัวอักษร รูปภาพ หรืออื่น ๆ ได้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

<tagname style="property:value;">
  • tagname คือ ชื่อแท็ก
  • property คือ css property
  • value คือ css value

การกำหนดสีพื้นหลัง ด้วย background-color

เราสามารถใช้ css property ที่ชื่อว่า background-color เพื่อกำหนดสีพื้นหลังให้อิลิเมนต์ได้ ดังนี้

<body style="background-color:blue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body> 

การกำหนดสีอักษร ด้วย color

เราสามารถกำหนดสีตัวอักษรด้วย css property ที่ชื่อว่า color ดังตัวอย่าง

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p> 

กำหนดฟอนต์ตัวอักษรด้วย font-family

เราสามารถกำหนดฟอนต์ตัวอักษรให้ข้อความได้ด้วย css property ที่ชื่อว่า font-family ดังนี้

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p> 

กำหนดขนาดฟอนต์ด้วย font-size

เราสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรด้วย css property ที่ชื่อว่า font-size ดังนี้

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p> 

กำหนดตำแหน่งตัวอักษรด้วย text-align

เราสามารถใช้ css property ที่ชื่อว่า text-align จัดตำแหน่งตัวอักษร เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง เป็นต้น ดังนี้

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>