ทำความรู้จักกับภาษา HTML

HTML คือภาษามาร์กอัปมาตรฐาน ( standard markup language ) สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

 • HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language
 • เป็นภาษาที่ใช้อธิบายโครงสร้างของเว็บเพจ
 • HTML ประกอบไปด้วยชุดของ Elements จำนวนมาก
 • แต่ละอีลิเมนต์ของ HTML จะเป็นตัวบอกบราวเซอร์ว่าจะให้แสดงผลเนื้อหาออกมาอย่างไร
 • แต่ละอีลิเมนต์ของ HTML จะถูกแสดงด้วยแท็ก tag
 • แท็กของ HTML จะเป็นตัวบอกว่าแต่ละส่วนในหน้าเว็บคืออะไร เช่น heading, paragraph, table เป็นต้น
 • บราวเซอร์จะไม่แสดงแท็กออกมาให้ผู้ใช้เห็น แต่จะแสดงเนื้อหาออกมาแทน

ตัวอย่าง HTML Document

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>Heading</h1>
<p>Paragraph.</p>

</body>
</html> 
 • แท็ก<!DOCTYPE html> เป็นตัวกำกับที่ประกาศให้รู้ว่า นี่คือเอกสาร Document ของ HTML
 • แท็ก <html> คือรูทอีลิเมนต์ของ HTML จะปิดด้วยแท็ก </html> เสมอ
 • แท็ก <head> คือส่วนหัวของ HTML จะเอาไว้เก็บข้อมูล meta information ของหน้าเว็บนั้น ๆ
 • แท็ก <title> ใช้กำหนดไตเติ้ลหรือชื่อของหน้าเว็บ
 • แท็ก <body> คือส่วนที่เป็นเนื้อหาและจะแสดงให้ผู้ใช้มองเห็นในหน้าเว็บ
 • แท็ก <h1> ประกาศว่านี่คือส่วนหัวเรื่อง
 • แท็ก <p> ประกาศว่าส่วนนี้คือส่วนย่อหน้า

HTML Tags

HTML Tags ก็คือชื่อของอีลิเมนต์ ซึ่งจะครอบด้วยเครื่องหมาย angle brackets <> เช่น <tagname>content</tagname>

 • โดยปกติแล้ว HTML Tag จะมาเป็นคู่ในรูปแบบแท็กเปิดและแท็กปิด เช่น <p> </p>
 • แท็กแรกคือแท็กเปิด แท็กสุดท้ายคือแท็กปิด เช่น <p> แท็กเปิด </p> แท็กปิด
 • แท็กสุดท้ายคือแท็กปิด จะเหมือนกับแท็กเปิด ต่างกันตรงที่มีเครื่องหมาย forward slash / นำหน้าชื่อแท็ก เช่น </p>

เวอร์ชันของภาษา HTML

ภาษา HTML ถูกพัฒนามาโดยลำดับ โดยมีลำดับเวอร์ชันดังนี้

เวอร์ชันปี (ค.ศ.)
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52014