Skip to content
หน้าแรก » การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom

การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom

การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom

การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom

ในฐานะครูผู้สอน ถ้ามีงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำ เช่น การบ้าน ข้อสอบ หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น เราสามารถมอบหมายงานเหล่านั้นให้นักเรียนได้ใน Google Classroom โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ในหน้าชั้นเรียน ให้คลิกที่ “งานของชั้นเรียน”
  2. คลิกที่ปุ่ม “สร้าง” จะมีตัวเลือกปรากฏออกมาให้เลือก
  3. คลิกเลือก “งาน” เพื่อสร้างงานสำหรับมอบหมายให้นักเรียน

จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับสร้างงาน ดังภาพ

  • ช่อง “ชื่อ” ให้กรอกชื่องานลงไป
  • ช่อง “คำแนะนำ (ไม่บังคับ)” ให้กรอกคำอธิบายหรือคำสั่งอื่น ๆ เพิ่มเติม ถ้ามี

ถ้าต้องการแนบไฟล์ประกอบ เช่น ไฟล์เอกสาร วิดีโอ เป็นต้น ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มเติมว่าจะเพิ่มไฟล์จากแหล่งไหน เช่น จาก Google ไดรฟ์ หรือจาก YouTube เป็นต้น

ถ้าต้องการสร้างเอกสารใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม “สร้าง” จะมีตัวเลือกปรากฏเพิ่มเติมให้เลือกว่าจะสร้างไฟล์แบบใด เช่น ไฟล์เอกสาร, สไลด์, ชีต เป็นต้น

เมื่อเราเพิ่มไฟล์เข้ามา เราสามารถกำหนดสิทธิ์ให้นักเรียนได้ว่านักเรียนสามารถทำอะไรกับไฟล์งานนั้นได้บ้าง

ทางด้านขวามือ เราสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมให้งานนั้นได้ ดังนี้

หัวข้อ “สำหรับ” เราสามารถกำหนดได้ว่าจะกำหนดงานนั้นให้ชั้นเรียนไหน และมอบหมายให้นักเรียนคนไหน หรือจะมอบหมายให้นักเรียนทุกคนในชั้นนั้นก็ได้

หัวข้อ “คะแนน” เราสามารถกำหนดคะแนนสำหรับงานนั้นได้

หัวข้อ “ครบกำหนด” เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ส่งงานภายในวันที่เท่าไหร่

หัวข้อ “เกณฑ์การให้คะแนน” เราสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนได้

เมื่อกำหนดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ม “มอบหมาย” เพื่อมอบหมายงานให้นักเรียนได้ทันที

เมื่อนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียน นักเรียนจะเห็นงานที่ครูมอบหมายให้ทันที

เมื่อคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดที่ครูได้กำหนดไว้ เช่น วันครบกำหนดส่ง, คะแนน เป็นต้น

เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูผู้สอนก็จะสามารถดูได้ว่า ใครส่งงานแล้ว และใครยังไม่ได้ส่ง