Permalinks การตั้งค่าลิ้งค์ถาวรในเวิร์ดเพรส

Permalinks หรือลิงค์ถาวร คืออีกส่วนที่สำคัญมาก ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะลิงค์ที่ว่านี้คือ URL ที่จะชี้ไปยังบทความหรือเพจที่เราได้เขียนไว้ การปร้บลิงค์ให้สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาในบทความก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจด้วยเช่นกัน

วิธีตั้งค่าลิ้งค์ถาวร Permalinks

สำหรับการตั้งค่าลิงค์ถาวร Permalinks นั้น สามารถทำได้ดังนี้ครับ ในหน้า Dashboard ให้เอาเมาส์ไปชี้ที่ Settings แล้วจะมีเมนูย่อยปรากฏออกมา ให้คลิกที่ Permalinks

จะเข้าสู่หน้าสำหรับการตั้งค่า Permalinks

เราสามารถตั้งค่าได้โดยการติ๊กที่ Radio Button หน้าตัวเลือกนั้น ๆ แล้วคลิกที่ปุ่ม Save Changes ได้เลย และเราสามารถดูตัวอย่างของลิงค์ที่เราจะได้ จากตัวอย่างด้านหลังตัวเลือกนั้น ๆ ครับ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละตัวเลือกมีดังนี้ครับ

1. Plain

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ลิงค์ของเราจะประกอบด้วยโดเมนเนม ตามด้วย /?p= ตามด้วยหมายเลขไอดีของบทความนั้น ๆ เช่น ถ้าบทความของเรามีหมายเลขไอดีเป็น 123 ลิงค์ของเราก็จะออกมาประมาณนี้ครับ http://localhost/wordpress/?p=123

2. Day and name

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ลิงค์ของเราจะประกอบไปด้วยโดเมนเนม + วันที่ในรูปแบบ ปี/เดือน/วัน/ + ชื่อบทความ (Slug) เช่น ถ้าชื่อบทความของเราคือ sample-post เราก็จะได้ลิงค์ประมาณนี้ http://localhost/wordpress/2019/09/18/sample-post/

3. Month and name

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ลิงค์ของเราจะประกอบไปด้วยโดเมนเนม + เลขเดือน ในรูปแบบ ปี/เดือน/ + ชื่อบทความ (Slug) เช่น http://localhost/wordpress/2019/09/sample-post/

4. Numeric

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ลิงค์ของเราจะประกอบไปด้วยโดเมนเนม + /archives/ + หมายเลขไอดีของบทความ เช่น http://localhost/wordpress/archives/123

5. Post name

ถ้าเราเลือกตัวเลือกนี้ ลิงค์ของเราจะประกอบไปด้วย โดเมนเนม + ชื่อโพสต์ (Slug) เช่น ถ้าชื่อโพสต์ของเราเป็น sample-post เราจะได้ลิงค์ประมาณนี้ http://localhost/wordpress/sample-post/

6. Custom Structure

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ลิงค์ของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. year เลขบอกปีที่เผยแพร่บทความ โดยจะแสดงเป็นเลขคริสตศักราช เช่น 2019
  2. monthnum เลขบอกเดือนที่เผยแพร่บทความ เช่น เดือนมกราคมจะเป็น 01
  3. day วันที่ที่เผยแพร่บทความ เช่น วันที่ 2 จะเป็น 02
  4. hour เลขบอกชั่วโมงที่เผยแพร่บทความ เช่น เวลา 6 นาฬิกา จะเป็น 06
  5. minute เลขบอกนาทีที่เผยแพร่บทความ เช่น 10
  6. second เลขบอกวินาทีที่เผยแพร่บทความ เช่น 09
  7. post_id หมายเลขไอดีของบทความ
  8. postname ชื่อบทความ ซึ่งไม่ได้หมายถึงชื่อของบทความนั้นจริง ๆ แต่หมายถึงชื่อแทนบทความนั้น (Slug) ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ เช่น ถ้าเราต้องชื่อบทความว่า “การตั้งค่าลิงค์ถาวร” แต่ตั้ง Slug ว่า “set-permalinks” คำว่า “set-permalinks” จะไปปรากฏอยู่ในลิงค์ของเรา
  9. category เชื่อหมวดหมู่ (Slug)
  10. author ชื่อผู้เขียนบทความ

ซึ่งตัวเลือกทั้งหมดที่กล่าวมา เราสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่ง หรือเลือกหลายตัวร่วมกันก็ได้ เช่น ถ้าเราเลือก category + postname ลิงค์ของเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ http://localhost/wordpress/categoryname/postname/

อย่างไรก็ตาม เราสามารถกำหนดคำบางคำที่เราต้องการให้ปรากฏอยู่ในลิงค์ได้ โดยการพิมพ์เพิ่มเข้าไปใน textbox เช่น เราต้องการให้มีคำว่า “content” นำหน้าในทุกลิงค์ ก็สามารถพิมพ์คำนี้เข้าไปได้เลย เช่น พิมพ์ “content” แล้วค่อยเลือกตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม

การตั้งค่าลิงค์เพิ่มเติม

ตามตัวอย่าง เราจะได้ลิงค์ประมาณนี้ครับ http://localhost/wordpress/content/15/ จะเห็นว่ามีคำว่า “content” ซึ่งเราพิมพ์เข้าไปเอง และเลข 15 ซึ่งเป็นเลขไอดีของบทความ ซึ่งก็มาจากตัวเลือก post_id ที่เราเลือกเพิ่มเติมนั่นเองครับ

7. Category base

ส่วนนี้สำหรับตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับหมวดหมู่ Category เช่น ถ้าเราใส่ค่าลงไปเป็น topic เวลาที่คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ ลิงค์ของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีคำว่า topic อยู่ด้วย ตามด้วย / ตามด้วยชื่อหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น http://localhost/wordpress/topics/website/

แต่ถ้าเราปล่อยว่างไว้ไม่กรอกอะไรลงไป จะเป็นคำว่า category แทน เช่น http://localhost/wordpress/category/website/

8. Tag base

ส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับตั้งค่าโครงสร้าง Tag เพิ่มเติม ลักษณะการทำงานก็เช่นเดียวกันกับ Category base ดังกล่าวในหัวข้อที่ 7

และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการตั้งค่าลิงค์ถาวร Permalinks ใน WordPress ซึ่งจะตั้งค่าแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเป็นสำคัญ ถ้าตั้งค่าลิงค์ดีก็มีผลกับ SEO ด้วยนะครับ ชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูครับ