Blogger การปรับแต่งส่วนหัวของบล็อก

ส่วนหัวของบล็อก เช่น การเปลี่ยนชื่อบล็อก, การเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติม, การกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงส่วนหัว เป็นต้น สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกเมนู “รูปแบบ”
  • คลิกเครื่องหมายรูปดินสอที่ส่วน “ส่วนหัว”

หน้า “กำหนดค่าส่วนหัว” จะปรากฏขึ้นมา ให้เรากำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

  • “มองเห็นได้” ส่วนนี้สำหรับกำหนดว่าจะให้แสดงส่วนหัวหรือไม่ ถ้าติ๊ก ☑ คือให้แสดงสวนหัว แต่ถ้าไม่ติ๊กคือให้ซ่อนส่วนหัว
  • “ชื่อบล็อก” สำหรับกำหนดชื่อบล็อกของเรา
  • “คำอธิบายบล็อก” สำหรับกำหนดคำอธิบายเพิ่มเติมว่าบล็อกของเราเกี่ยวกับอะไร
  • “รูปภาพ” สำหรับกำหนดรูปภาพให้กับส่วนหัว โดยเราสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือวาง URL ของรูปภาพลงไปเลยก็ได้
  • “การจัดวาง” สำหรับกำหนดว่าจะให้วางรูปภาพส่วนหัวในลักษณะไหน

เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

เมื่อเข้าไปดูในหน้าบล็อก จะเห็นว่าการตั้งค่าที่เราทำไป ได้ถูกนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว

จากตัวอย่าง เป็นการเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับบล็อก