Skip to content
หน้าแรก » การตั้งค่าขนาดไฟล์รูปภาพ ใน WordPress

การตั้งค่าขนาดไฟล์รูปภาพ ใน WordPress

การตั้งค่าขนาดไฟล์รูปภาพ ใน WordPress

การตั้งค่าขนาดไฟล์รูปภาพ ใน WordPress

ใน WordPress เราสามารถกำหนดขนาดไฟล์รูปภาพที่จะนำมาใช้ในบทความ ว่าจะให้มีขนาดไม่เกินเท่าไหร่ ขณะที่เราทำการอัพโหลดรูปภาพเข้ามาใช้ในเว็บไซต์ WordPress จะทำการปรับขนาดรูปภาพให้เราทันที โดยจะแยกเป็น 3 ขนาด

การตั้งค่าขนาดรูปภาพ

เราสามารถทำการตั้งค่าขนาดรูปภาพได้โดยการเข้าไปที่หน้า Image Settings โดยการคลิกที่เมนู Settings และคลิกเมนูย่อย Media

จะเข้าสู่หน้า Media Settings ซึ่งเราสามารถตั้งค่าขนาดรูปภาพได้ดังนี้

  • Thumbnail size กำหนดขนาดรูปภาพขนาดเล็ก เราสามารถกำหนดได้ว่า รูปภาพขนาดเล็กที่จะใช้ในเว็บไซต์ของเรา จะให้มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกินเท่าไหร่ ถ้าต้องการให้มีการครอปภาพด้วยสัดส่วนคงที่ ให้ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้า Crop thumbnail to exact dimensions…
  • Medium size กำหนดขนาดรูปภาพขนาดกลาง เราสามารถกำหนดได้ว่า รูปภาพขนาดกลางที่จะใช้ในเว็บไซต์ของเรา จะให้มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกินเท่าไหร่
  • Large size กำหนดขนาดรูปภาพขนาดใหญ่ เราสามารถกำหนดได้ว่า รูปภาพขนาดใหญ่ที่จะใช้ในเว็บไซต์ของเรา จะให้มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกินเท่าไหร่
  • Uploading Files ถ้าต้องการให้ไฟล์ที่เราอัพโหลดเข้ามาในเว็บไซต์ถูกแยกเก็บตามโฟล์เดอร์โดยแยกเป็น ปีและเดือน ให้ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้า Organize my uploads into month- and year-based folders

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง