Python ตอนที่ 11 ชนิดข้อมูล

Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน มีให้เลือกใช้งานหลากหลายเช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ และชนิดข้อมูลแต่ละชนิดก็มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน

ในภาษาไพธอน มีชนิดข้อมูลให้ใช้งานดังนี้

กลุ่มชนิดข้อมูลชนิดข้อมูล
ข้อมูลประเภทตัวอักษร str
ข้อมูลประเภทตัวเลขint, float, complex
ข้อมูลประเภท Sequencelist, tuple, range
ข้อมูลประเภท Mappingdict
ข้อมูลประเภทเซ็ท Setset, frozenset
ข้อมูลประเภทค่าความจริงbool
ข้อมูลประเภทไบนารี่bytes, bytearray, memoryview

การตรวจสอบชนิดข้อมูลของตัวแปร

เราสามารถตรวจสอบชนิดข้อมูลของตัวแปรโดยใช้ฟังก์ชัน type() ดังตัวอย่าง

a = 'www.dcrub.com'
b = 2020
c = True
print('Type of a : ')
print(type(a))
print('Type of b : ')
print(type(b))
print('Type of c : ')
print(type(c))

จากโค้ดตัวอย่าง เราใช้ฟังก์ชัน type() เพื่อดึงค่าชนิดของตัวแปรออกมา ผลลัพธ์จะได้เป็นชนิดของตัวแปรนั้น ๆ

  • บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร a ขึ้นมา พร้อมกำหนดค่าเป็นข้อความ ‘www.dcrub.com’ ทำให้ตัวแปร a มีชนิดข้อมูลเป็น string โดยอัตโนมัติ
  • บรรทัดที่ 5 เรียกใช้ฟังก์ชัน type() โดยส่งตัวแปร a เป็นอากิวเมนต์เข้าไป และให้แสดงผลออกทางหน้าจอโดยฟังก์ชัน print()

ผลลัพธ์

การกำหนดชนิดข้อมูลให้ตัวแปรในภาษาไพธอน

ในภาษาไพธอน ชนิดข้อมูลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรากำหนดให้กับตัวแปร เช่น ถ้าเราสร้างตัวแปร x ขึ้นมา แล้วกำหนดค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 40 ตัวแปร x ก็จะมีชนิดข้อมูลเป็น int โดยอัตโนมัติ เช่น

x = ["Wanchai", "Wanida", "Jirawan"]
print("Type of x : ")
print(type(x))
x = ("Wanchai", "Wanida", "Jirawan")
print("Type of x : ")
print(type(x))
x = {"name" : "Jirawan", "age" : 25}
print("Type of x : ")
print(type(x))
x = {"Wanchai", "Wanida", "Jirawan"}
print("Type of x : ")
print(type(x))
  • บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x ขึ้นมา โดยกำหนดค่าเป็น [“Wanchai”, “Wanida”, “Jirawan”] ตัวแปร x จะมีชนิดข้อมูลเป็น list โดยอัตโนมัติ เพราะโครงสร้างของค่าที่เรากำหนดให้ตัวแปรเป็นข้อมูลประเภท list
  • บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน type() เพื่อดังชนิดข้อมูลของตัวแปร x ออกมาแสดงผ่านฟังก์ชัน print()

ผลลัพธ์

การกำหนดชนิดข้อมูลให้ตัวแปรแบบเฉพาะเจาะจง

ถ้าเราต้องการกำหนดเจาะจงลงไปเลยว่า ให้ตัวแปรตัวนั้นเก็บข้อมูลชนิดไหน สามารถทำได้โดยการใช้ constructor functions ดังนี้

x = list(("Wanchai", "Wanida", "Jirawan"))
print(x)
print(type(x))
x = tuple(("Wanchai", "Wanida", "Jirawan"))
print(x)
print(type(x))
x = dict(name="Jirawan", age=25)
print(x)
print(type(x))
x = set(("Wanchai", "Wanida", "Jirawan"))
print(x)
print(type(x))
  • บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x ขึ้นมา และกำหนดค่าพร้อมทั้งกำหนดชนิดข้อมูลเป็นประเภท list ด้วยในคราวเดียวกัน
  • บรรทัดที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน print() ให้แสดงค่าของตัวแปร x ออกมา
  • บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน type() โดยส่งตัวแปร x เป็นอากิวเมนต์เข้าไป เพื่อดึงชนิดข้อมูลของตัวแปร x ออกมาแสดงผ่านฟังก์ชัน print()

ผลลัพธ์