ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript

Arithmetic operators คือตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ ในภาษา JavaScript มีตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ให้ใช้งานดังนี้

ตัวดำเนินการคำอธิบาย
+บวก
-ลบ
*คูณ
**ยกกำลัง
/หาร
%หารเอาเศษ
++เพิ่มค่าทีละ 1
--ลดค่าทีละ 1

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ มีไว้สำหรับดำเนินการกับตัวเลข ตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลข เช่น

var a = 20 + 30;
var b = 100;
var c = a + b;
var x = (50 + 20) * a;

Operators and Operands

ตัวเลขหรือตัวแปรใด ๆ ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังตัวดำเนินการ จะเรียกว่า โอเปอร์แรนด์ (Operands) ส่วนเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างโอเปอร์แรนด์จะเรียกว่า โอเปอร์เรเตอร์ (Operator)

var a = 20 + 30;

จากโค้ด เลข 20 และ 30 เรียกว่า Operands ส่วนเครื่องหมาย + เรียกว่า Operator

การบวก

การบวกค่าหรือเพิ่มค่า จะใช้ตัวดำเนินการ + ดังนี้

var a = 50;
var b = 20;
var c = a + b;

การลบ

การลบค่าหรือลดค่า จะใช้เครื่องหมาย - ดังนี้

var a = 50;
var b = 20;
var c = a - b;

การคูณ

การคูณค่าใด ๆ จะใช้เครื่องหมาย * ดังนี้

var a = 50;
var b = 20;
var c = a * b;

การหาร

การหารค่าใด ๆ จะใช้เครื่องหมาย / ดังนี้

var a = 50;
var b = 20;
var c = a / b;

การหารเอาเศษ

การหารค่าใด ๆ โดยต้องการผลลัพธ์เป็นเศษจากการหาร จะใช้เครื่องหมาย % ดังนี้

var a = 50;
var b = 20;
var c = a % b;

การเพิ่มค่าทีละ 1

ถ้าต้องการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรหรือค่าใด ๆ ทีละ 1 ให้ใช้เครื่องหมาย ++ ดังนี้

var a = 50;
a++
var b = a;

การลดค่า

ถ้าต้องการลดค่าของตัวแปรใด ๆ ลงทีละ 1 ให้ใช้เครื่องหมาย -- ดังนี้

var a = 50;
a--
var b = a;

ตัวเลขยกกำลัง

ถ้าต้องการทำตัวเลขยกกำลัง ให้ใช้เครื่องหมาย ** โดยตัวเลขหน้าเครื่องหมายจะเป็นเลขฐาน ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมาย จะเป็นเลขกำลัง ดังนี้

var a = 3;
var b = a ** 3;
// ผลลัพธ์ = 27