Elementor | แสดงโพสต์ด้วยเอลิเมนต์ Posts

เอลิเมนต์ Post เป็นเอลิเมนต์ของ Elementor แบบ Pro ใช้สำหรับนำโพสต์ที่เราเคยเขียนไว้มาแสดงในหน้าเว็บที่สร้างด้วย Elementor

โดยเราสามารถตั้งค่าการแสดงผลของโพสต์ได้ภายใต้หัวข้อ Layout ดังนี้

Layout

ภายใต้หัวข้อ Layout เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • Skin เลือกรูปแบบการแสดงผล โดยมี 3 ตัวเลือก คือ
  • Classic แสดงผลแบบคลาสสิค
  • Cards แสดงผลแบบคาร์ด
  • Full Content แสดงเนื้อหาทั้งหมด

โดยเมื่อเลือก Skin แต่ละรูปแบบ เราสามารถกำหนดค่าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ดังนี้

สกินแบบ Classic

Skin แบบ Classic มีตัวเลือกให้กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

 • Columns เลือกว่าจะแสดงกี่คอลัมน์
 • Post Per Page แต่ละหน้าจะให้แสดงกี่โพสต์ เลือกได้ตั้งแต่ 1-6
 • Image Position กำหนดตำแหน่งแสดง Featured Image โดยสามารถเลือกได้ดังนี้
  • Top แสดง Feature Image ที่ด้านบนของโพสต์
  • Left แสดง Feature Image ที่ด้านซ้ายของโพสต์
  • Right แสดง Feature Image ที่ด้านขวาของโพสต์
  • None ไม่แสดง Feature Image
 • Masonry เลือกเปิดหรือปิดโหมด Masonry
 • Image Resolution เลือกความละเอียดของ Featured Image
 • Image Ratio กำหนดอัตราส่วนของ Featured Image
 • Image Width กำหนดความกว้างของ Featured Image
 • Title เลือกแสดงหรือไม่แสดงชื่อโพสต์
 • Title HTML Tag เลือกว่าจะใช้แท็กใดสำหรับชื่อโพสต์
 • Excerpt เลือกแสดงหรือไม่แสดงเนื้อหาย่อของโสต์
 • Excerpt Length กำหนดความยาวของเนื้อหาย่อของโพสต์ที่จะแสดง
 • Apply to custom Excerpt นำการตั้งค่าไปใช้กับเนื้อหาย่อที่กำหนดเอง
 • Meta Data จะให้แสดงข้อมูลเมต้าส่วนไหนบ้าง เช่น วันที่เขียนโพสต์ ชื่อเจ้าของโพสต์ เป็นต้น
 • Separator Between กำหนดเครื่องหมายคั่น Meta Data
 • Read More ให้แสดงปุ่ม Read More หรือไม่
 • Read More Text กำหนดข้อความของปุ่ม Read More เอง
 • Automatically align buttons จัดเรียงปุ่มแบบอัตโนมัติ
 • Open in new window เปิดลิงก์ในหน้าใหม่เมื่อคลิกปุ่ม Read More หรือไม่

สกินแบบ Cards

ถ้าเลือก Skin แบบ Cards จะมีตัวเลือกการตั้งค่าบางอย่างที่แตกต่างไปจากแบบ Classic ดังนี้

 • Show Image จะให้แสดง Featured Image หรือไม่
 • Badge เปิดหรือปิดการแสดง Badge ที่ด้านบนของโพสต์
 • Badge Taxonomy เลือกว่าจะแสดงอะไรใน Badge
 • Avatar เปิดหรือปิดการแสดงรูปประจำตัวของผู้เขียนโพสต์

สกินแบบ Full Content

ถ้าเลือก Skin แบบ Full Content จะมีตัวเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างออกไปจากแบบ Classic และแบบ Cards ดังนี้

 • Rows Gap กำหนดระยะห่างของแถว
 • Show Thumbnail ต้องการแสดง Featured Image หรือไม่

Query

ภายใต้หัวข้อ Query เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • Source เลือกว่าจะนำเนื้อหาประเภทไหนมาแสดง
 • Include By (กรณีคลิกแท็บ Include) กำหนดเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาที่จะนำมาแสดง
 • Exclude By (กรณีคลิกแท็บ Exclude) กำหนดเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาที่ไม่ต้องการนำมาแสดง
 • Date เลือกช่วงเวลาของโพสต์ที่จะนำมาแสดง
 • Order By เลือกว่าจะเรียงโพสต์ด้วยเงื่อนไขอะไร
 • Order เลือกว่าจะเรียงโพสต์ตามที่เลือกในหัวข้อ Order By จากมากไปน้อย (DESC) หรือจากน้อยไปมาก (ASC)
 • Ignore Sticky Posts ต้องการละเว้นโพสต์ที่ปักหมุดไว้หรือไม่

Pagination

ภายใต้หัวข้อ Pagination มีหัวข้อสำหรับการกำหนดค่าเพียงหัวข้อเดียวคือ Pagination สำหรับเลือกว่าจะแสดงการแบ่งหน้าของโพสต์หรือไม่ในกรณีที่มีโพสต์จำนวนมาก และถ้าแสดงจะให้แสดงแบบไหน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • None ไม่แสดงการแบ่งหน้า
 • Numbers แสดงการแบ่งหน้าเป็นตัวเลข
 • Previous/Next แสดงการแบ่งหน้าแบบปุ่มเลื่อนไปหน้าก่อนหรือหน้าถัดไป
 • Numbers + Previous/Next แสดงการแบ่งหน้าเป็นตัวเลขพร้อมทั้งมีปุ่มเลื่อนไปหน้าก่อนหรือไปหน้าถัดไป
 • Load on Click โหลดโพสต์เพิ่มเมื่อคลิก
 • Infinite Scroll โหลดโพสต์เพิ่มเมื่อเลื่อนลงไปเรื่อยๆ