Blogger การตั้งค่าให้บทความของบล็อก

เราสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ให้บทความที่เขียนด้วย Blogger ได้หลากหลาย เช่น แสดงชื่อผู้เขียนบทความ แสดงวันเวลาที่เขียนบทความ กำหนดข้อความอ่านต่อ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเมนู “รูปแบบ”
  • คลิกที่สัญลักษณ์ ของแก็ดเจ็ต “บทความบล็อก” ในองค์ประกอบ “เนื้อหาขอองหน้า”

ในหน้า “ตั้งค่าบทความบล็อก” สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • “จำนวนบทความในหน้าหลัก” ให้ระบุตัวเลขจำนวนบทความที่ต้องการให้แสดงในหน้าหลัก
  • “ข้อความลิงก์ของหน้าแสดงบทความ” ให้กำหนดข้อความสำหรับลิงค์อ่านเพิ่มเติม ซึ่งค่าดีฟอลท์เป็นข้ออความ “อ่านเพิ่มเติม” เราสามารถกำหนดเป็นคำอื่นได้
  • “แสดงปุ่มแชร์” ให้ติ๊ก ☑ หากต้องการให้แสดงปุ่มแชร์ไปยังโชเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
  • ส่วนตัวเลือกอื่น ๆ ก็ลองตั้งค่าดูได้ตามความสนใจครับ
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก”