Skip to content
หน้าแรก » การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกได้ เพื่อให้การใช้งานในระบบเป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร โดยวิธีกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกมีดังนี้

 1. คลิกที่เมนู Site administration
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users
 3. ภายใต้แท็บ Users ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Permissions คลิกที่ User policies

เมื่อเข้าสู่หน้า User policies ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

 • Role for visitors เป็นการกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้เยี่ยมชม ให้เลือกเป็น Guest (guest)
 • Role for guest เป็นการกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ให้เลือกเป็น Guest (guest)
 • Default role for all users เป็นการกำหนดบทบามเริ่มต้นของผู้ใช้งานทั้งหมด ให้เลือกเป็น Authenticated user (user) เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
 • Creators’ role in new courses เป็นการกำหนดบทบาทเริ่มต้นของผู้สร้างรายวิชาใหม่ ให้เลือกเป็น Teacher (editingteacher)
 • Restorers’ role in courses เป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการกู้คืนข้อมูลรายวิชา ให้เลือกเป็น Teacher (editingteacher)
 • Auto-login guests อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องเลือก)
 • Hide user fields กำหนดฟีลด์ที่ต้องการซ่อน
 • Show user identity กำหนดฟีลด์ที่ต้องการแสดง
 • Full name format กำหนดรูปแบบการแสดงชื่อเต็มของผู้ใช้งานระบบ ค่าตั้งต้นเป็น language ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

 • Alternative full name format รูปแบบการแสดงชื่อเต็มทางเลือก ให้ใช้ค่าเดิม ไม่ต้องเปลี่ยน
 • Maximum users per page สำหรับกำหนดรายละเอียดสมาชิกที่ต้องการแสดงใน 1 หน้า
 • Enable Gravatar กำหนดให้ Moodle ไปดึงเอารูปแทนตัวของสมาชิกจาก Gravatar ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้อัปโหลดรูปแทนตัว
 • Gravatar default image URL กำหนดภาพแทนตัวเริ่มต้นในกรณีที่สมาชิกไม่ได้เลือกภาพแทนตัว (ให้ใช้ค่าเดิม)

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม ใช้ค่าเดิมของระบบก็ดีอยู่แล้ว