ดีครับดอทคอม

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append()

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append() เมื่อสร้างข้อมูลประเภท List ขึ้นมาใช้งานแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List นั้นได้อีก ด้วยเมธอด append() โดยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน List มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index() เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.index(value) value คือ…

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count() เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.count(value) value คือ…

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน Tuple คือข้อมูลแบบคอลเล็คชันที่มีการเรียงลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลแบบ Tuple นี้จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ () round brackets การเข้าถึงไอเท็มของ Tuple เราสามารถเข้าถึงสมาชิกของ Tuple ได้โดยการอ้างอิงหมายเลขอินเด็กซ์…

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์ ภาษาโปรแกรมทุก ๆ ภาษา ย่อมมีตัวดำเนินการ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาษาโปรแกรมจะต้องมี…

เขียน CSS ไว้ตรงไหนได้บ้าง

เขียน CSS ไว้ตรงไหนได้บ้าง เราสามารถเขียนโค้ด CSS ไว้ในเว็บเพจของเราก็ได้ หรือจะเขียนไว้นอกเว็บเพจก็ได้ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้จากเว็บเพจอื่น ๆ ซึ่งจุดที่เราสามารถเขียน CSS ได้ มี 3 จุด ดังนี้…

CSS Selectors การกำหนดซีเล็คเตอร์ใน CSS

CSS Selectors การกำหนดซีเล็คเตอร์ใน CSS CSS Selectors ใช้สำหรับค้นหาหรือเลือก HTML Element ที่เราต้องการกำหนดสไลต์ เช่น ถ้าต้องการกำหนดสไตล์ให้เอลิเมนต์ p ซีเล็คเตอร์ก็คือ p CSS…

CSS Syntax รูปแบบการเขียนโค้ด CSS

CSS Syntax รูปแบบการเขียนโค้ด CSS รูปแบบการเขียนโค้ด CSS จะประกอบด้วย selector และ declaration block ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ selector{property: value; property: value;}…

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill()

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill() เมธอด zfill() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเติมเลข 0 ด้านหน้าสตริง จนความยาวของสตริงครบตามที่ระบุ เช่น ถ้าสตริงมีอักขระ 2 ตัว…

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper() เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.upper() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper() จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อใช้เมธอด upper() จะได้ผลลัพธ์ที่ข้อความในสตริงถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title() เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.title() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด title() จากโค้ดตัวอย่าง…

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.swapcase() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() จะคืนค่ากลับมาเป็นสตริงที่ถูกสลับตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่…