Zoom วิธีลบผู้ประชุมบางคนออกจากห้องประชุม

ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากมีเหตุผิดพลาดด้านความปลอดภัย มีผู้อื่นเข้ามาในห้องประชุม หรือมีผู้ประชุมบางรายแสดงกิริยาไม่สุภาพ ก่อกวนในห้องประชุม เราในฐานะโฮสต์สามารถลบผู้ประชุมคนนั้นออกจากห้องประชุมไปก่อนก็ได้ ด้วยวิธีดังนี้

คลิกที่ Participants

จะมีแถบ Participants ปรากฏออกมาทางด้านขวา

ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายชื่อผู้ร่วมประชุมที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ More

จะมีเมนูปรากฏเพิ่มเติมออกมา ให้คลิกที่ Remove

หรือวิธีที่เร็วกว่าก็คือ คลิกขวาที่รายชื่อผู้ร่วมประชุมที่ต้องการลบ จะมีเมนูเพิ่มเติมปรากฏออกมา ให้คลิกที่เมนู Remove

จะมีป๊อปอัปแจ้งเตือนว่า ถ้าลบผู้ร่วมประชุมคนนี้ออกแล้ว เขาจะไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องประชุมนี้ได้อีก

ถ้าต้องการรายงานให้ Zoom ทราบด้วย ก็ให้ติ๊ก ☑ ที่หน้าตัวเลือก Report to Zoom แต่ถ้าไม่ต้องการรายงานก็ไม่ต้องติ๊ก (ไม่จำเป็นต้องรายงาน)

คลิกปุ่ม Remove เพื่อลบผู้ประชุมรายนั้นออกจากห้องประชุมได้เลย

ถ้าเราติ๊กตัวเลือก Report to Zoom ไว้ ก็จะมีป๊อปอัปปรากฏขึ้นมา

ให้คลิกเลือกว่าเกิดอะไรขึ้นในช่อง What happened? แล้วคลิกปุ่ม Submit แต่ถ้าไม่ต้องการรายงานก็ให้คลิกปุ่ม Don’t Report

ผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าวจะถูกดีดออกจากห้องประชุม และจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก