Canva | การกำหนดเวลาให้งานนำเสนอ

เมื่อเราสร้างงานนำเสนอ Presentation ใน Canva แต่ละหน้าจะถูกกำหนดเวลาในการเล่นไว้ที่ 5 วินาที โดยอัตโนมัติ เอาไว้ในกรณีที่นำเสนองานแบบให้เล่นอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม เราสามารถกำหนดเวลาใหม่มากหรือน้อยกว่าค่าเริ่มต้นก็ได้เช่นกัน โดยมีวิธีการดังนี้

  • คลิกที่แถบแสดงเวลา
  • กำหนดเวลาตามต้องการ (สามารถคลิกแถบสไลด์เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาได้)
  • ถ้าต้องการกำหนดเวลาให้กับทุกหน้าเท่ากันก็คลิกเปิดปุ่มหลังหัวข้อ “นำไปใช้กับทุกหน้า”