Canva | การจัดตำแหน่งวัตถุในงานนำเสนอหรืองานออกแบบอื่นๆ

ใน Canva ไม่ว่าเราจะออกแบบงานประเภทใดก็ตาม ต้องมีการนำวัตถุต่าง ๆ มาวางในชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรืออื่น ๆ เราสามารถจัดการลำดับการวางก่อนหลังของวัตถุเหล่านั้นได้ดังนี้

 • คลิกขวาที่วัตถุที่ต้องการจัดเรียง
 • คลิกเมนู “เลเยอร์”
  • คลิกคำสั่ง “ย้ายขึ้นไปหนึ่งชั้น” หรือ กดปุ่ม Ctrl + ] บนคีย์บอร์ด เพื่อย้ายวัตถุขึ้น 1 ระดับ
  • คลิกคำสั่ง “ย้ายขึ้นไปบนสุด” หรือ กดปุ่ม Ctrl + Alt + ] บนคีย์บอดร์ เพื่อย้ายวัตถุขึ้นมาระดับบนสุด
  • คลิกคำสั่ง “ย้ายลงไปหนึ่งชั้น” หรือกดปุ่ม Ctrl + [ บนคีย์บอร์ด เพื่อย้ายวัตถุลงไปด้านล่างหนึ่งระดับ
  • คลิกคำสั่ง “ย้ายลงไปล่างสุด” หรือกดปุ่ม Ctrl + Alt + [ บนคีย์บอร์ด เพื่อย้ายวัตถุลงไประดับล่างสุด

ในกรณีที่มีวัตถุวางทับซ้อนกันจำนวนมาก วิธีจัดเรียงดังกล่าวข้างต้นอาจะไม่เหมาะสม เพราะบางทีอาจคลิกไม่โดนวัตถุที่ต้องกาจัดเรียงก็เป็นได้

วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีดังนี้

กดปุ่ม Alt + 1 บนคีย์บอร์อด เพื่อเปิดแท็บ “เลเยอร์” หรือ

 • คลิกคำสั่ง “ตำแหน่ง”
 • คคลิกแท็บ “เลเยอร์”
 • คลิกแท็บ “ทั้งหมด”
 • คลิกลากวัตถุขึ้นหรือลงเพื่อจัดเรียง

วิธีนี้จะช่วยให้เราจัดเรียงวัตถุที่วางทับซ้อนกันจำนวนมากได้สะดวกมากขึ้น