Canva | การจัดกลุ่มวัตถุเพื่อง่ายต่อการจัดการ

ในบางกรณีเราอาจต้องการจัดการกับวัตถุหลาย ๆ ชิ้นในลักษณะเดียวกัน เช่น การย้ายไปวางตำแน่งอื่น การกำหนดการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม เป็นต้น เราสามารถทำได้โดยการจัดกลุ่มให้วัตถุเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยจัดการอื่น ๆ ตามต้องการ โดยวิธีการจัดกลุ่มให้วัตถุหลาย ๆ ชิ้นสามารถทำได้ดังนี้

  • กดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้
  • คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการจัดกลุ่มทีละชิ้นจนครบ
  • คลิกคำสั่ง “รวมกลุ่ม”

วัตถุทั้งหมดที่เลือกจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกัน ทีนี้เราก็สามารถย้ายวัตถุเหล่านั้นพร้อมกัน หรือกำหนดการเคลื่อนไหวให้กลุ่มได้ หรือจัดการด้านอื่น ๆ กับวัตถุที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

การจัดกลุ่มเลเยอร์ของวัตถุ

อีกวิธีหนึ่งที่สะดวกกว่าการจัดกลุ่มวัตถุด้วยการคลิกวัตถุทีละชิ้นคือการจัดกลุ่มเลเยอร์ เพราะจะสะดวกต่อการเลือกวัตถุมากกว่า ในกรณีที่มีวัตถุจำนวนมากและวางทับซ้อนกัน โดยวิธีทำมีดังนี้

กดปุ่ม Alt + 1 บนคีย์บอร์อด เพื่อเปิดแท็บ “เลเยอร์” หรือ

  • คลิกคำสั่ง “ตำแหน่ง”
  • คคลิกแท็บ “เลเยอร์”
  • คลิกแท็บ “ทั้งหมด”
  • กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้ แล้วคลิกเลเยอร์ของวัตถุที่ต้องการจัดกลุ่ม
  • คลิกขวาบนเลเยอร์ที่เลือก
  • คลิกคำสั่ง “จัดกลุ่ม” (หรือกดปุ่ม Ctrl + G)

วัตถุที่เลือกทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่ม

ถึงแม้จะรวมกลุ่มแล้ว ถ้าต้องการแก้ไขวัตถุใด ๆ ในกลุ่มเป็นการเฉพาะเจาะจงแบบแยกชิ้นก็สามารถคลิกที่วัตถุนั้น ๆ เพื่อแก้ไขได้

การยกเลิกการจัดกลุ่ม

ถ้าต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม สามารถทำได้โดยคลิกที่วัตถุใด ๆ ภายในกลุ่ม แล้วคลิกคำสั่ง “ยกเลิกการจัดกลุ่ม”