ดีครับดอทคอม

CSS Backgrounds กำหนดพื้นหลังด้วย CSS

CSS Backgrounds กำหนดพื้นหลังด้วย CSS เมื่อต้องการกำหนดพื้นหลังให้เอลิเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาพพื้นหลังหรือสีพื้นหลัง และสไตล์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นหลัง เราจะใช้ CSS ในการกำหนดสไตล์ CSS background-color กำหนดสีพื้นหลัง พร็อพเพอร์ตี้…

CSS Colors ระบบสีใน CSS

CSS Colors ระบบสีใน CSS เราสามารถใช้งานระบบสีใน CSS ได้ด้วยการระบุชื่อสีหรือระบุเป็นค่าสีในระบบสีต่าง ๆ เช่น RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA Color Name…

CSS Comments การเขียนคอมเมนต์ใน CSS

CSS Comments การเขียนคอมเมนต์ใน CSS คอมเมนต์ ใช้สำหรับอธิบายโค้ดว่าโค้ดส่วนนั้น ๆ มีไว้ทำอะไร เขียนไว้ทำไม เพื่อที่ว่า เมื่อกลับมาดูโค้ดนั้นทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดนั้นคืออะไร หรือเอาไว้ให้คนที่มาแก้ไขโค้ดทีหลังได้เข้าใจโค้ดส่วนนั้น การเขียนคอมเมนต์ใน CSS จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย /*…

เขียน CSS ไว้ตรงไหนได้บ้าง

เขียน CSS ไว้ตรงไหนได้บ้าง เราสามารถเขียนโค้ด CSS ไว้ในเว็บเพจของเราก็ได้ หรือจะเขียนไว้นอกเว็บเพจก็ได้ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้จากเว็บเพจอื่น ๆ ซึ่งจุดที่เราสามารถเขียน CSS ได้ มี 3 จุด ดังนี้…

CSS Selectors การกำหนดซีเล็คเตอร์ใน CSS

CSS Selectors การกำหนดซีเล็คเตอร์ใน CSS CSS Selectors ใช้สำหรับค้นหาหรือเลือก HTML Element ที่เราต้องการกำหนดสไลต์ เช่น ถ้าต้องการกำหนดสไตล์ให้เอลิเมนต์ p ซีเล็คเตอร์ก็คือ p CSS…

CSS Syntax รูปแบบการเขียนโค้ด CSS

CSS Syntax รูปแบบการเขียนโค้ด CSS รูปแบบการเขียนโค้ด CSS จะประกอบด้วย selector และ declaration block ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ selector{property: value; property: value;}…