ดีครับดอทคอม

โปรแกรมตัดเกรดออนไลน์

บริการระบบตัดเกรดออนไลน์ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ทุกท่าน

# ชื่อ นามสกุล คะแนน เกรด ระดับผลการเรียน
1 4 A ดีเยี่ยม
2 4 A ดีเยี่ยม
3 4 A ดีเยี่ยม
4 4 A ดีเยี่ยม
5 4 A ดีเยี่ยม
6 4 A ดีเยี่ยม
7 4 A ดีเยี่ยม
8 4 A ดีเยี่ยม
9 4 A ดีเยี่ยม
10 4 A ดีเยี่ยม
เพิ่มนักเรียน
เพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน 100 คน

เกณฑ์การตัดเกรด

คะแนน เกรด ระดับผลการเรียน
80-100 4 A ดีเยี่ยม
75-79 3.5 B+ ดีมาก
70-74 3 B ดี
65-69 2.5 C+ ค่อนข้างดี
60-64 2 C ปานกลาง
55-59 1.5 D+ พอใช้
50-54 1 D ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
0-49 0 F ไม่ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การตัดเกรด

คะแนน เกรด ระดับผลการเรียน
80-100 4 A ดีมาก
70-79 3 B ดี
60-69 2 C ปานกลาง
50-59 1 D ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
0-49 0 F ต่ำกว่าเกณฑ์