DirectAdmin การสร้าง Subdomain

Subdomain คือโดเมนย่อยที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักอีกชั้นหนึ่ง มีไว้เพื่อแบ่งโดเมนออกเป็นหลาย ๆ ส่วน เปรียบเสมียนว่าเรามีหลาย ๆ เว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกัน ซึ่งโดเมนหนึ่ง ๆ อาจมีโดเมนย่อยได้หลาย ๆ โดเมน สมมติว่าเรามีโดเมนชื่อว่า example.com และต้องการแบ่งการทำงานของโดเมนนี้ออกเป็นหลาย…