การเขียนบทความใน WordPress รุ่นใหม่ ด้วยอีดิเตอร์รุ่นเก่า Classic Editor

Classic Editor เป็นอีดิเตอร์ที่ใช้งานมานานใน WordPress จนถึงเวอร์ชัน 4 เป็นอีดิเตอร์ที่ผู้ใช้งาน WordPress รู้จักคุ้นเคยกันดีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ WordPress 5 เป็นต้นมา ทางเวิร์ดเพรสได้เปลี่ยนอีดิเตอร์มาใช้ Gutenberg…