การใช้งานฟังก์ชัน ABS ใน Excel

ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย

รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน ABS จะเป็นดังนี้

=ABS(number)
  • number คือตัวเลขที่เราต้องการหาค่าสัมบูรณ์

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS

จากตัวอย่าง พิมพ์สูตร =ABS(-55) ที่เซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์เป็น 55 ซึ่งเป็นค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขที่กรอกเข้าไปคือ -55

จากภาพตัวอย่างด้านบน เรามีค่าตัวเลข -60 อยู่ในเซลล์ A1 และเราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขในเซลล์ดังกล่าว จึงพิมพ์สูตร =ABS(A1) เข้าไปในเซลล์ปลายทาง ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าสัมบูรณ์ตามที่เราต้องการ